علوم تجربی راهنمایی(دوره ی اول متوسطه)
Science
بخش زیست شناسی فصل 9 1 – سلول چیست ؟ 2 – سه قسمت اصلی تشکیل دهنده هر سلول را نام ببرید . 3 – غشاء چیست؟ 4 – کار اصلی غشاء را بنویسید. 5 – مقدار ورود وخروج مواد ازغشاء به ................و .................... بستگی دارد . 6 – منظور از این که می گوئیم غشاء توانایی انتخاب دارد چیست؟ 7 – پدیده انتشار را توضیح دهید . 8 – مرکز فرماندهی سلول که ویژگی های مختلف آن را کنترل می کند ...................... نام دارد . 9 – داخل هسته رشته هایی به نام کروموزوم وجود دارد که خود این رشته ها از مولکول هایی به نام ............ تشکیل شده اند . 10 – DNA چیست ؟ 11 – سیتوپلاسم چیست ؟ 12 – کار سیتوپلاسم چیست ؟ 13- سه تفاوت بین سلول جانوری وگیاهی را بنویسید . 14 – منظور از سازمان بندی بدن انسان چیست ؟ 15 – نمودار زیر که مربوط به سازمان بندی بدن انسان است را کامل کنید . 16 – بافت (نسج) چیست ؟ تعریف کنید ومثال بزنید . 17 – یک نانوایی همانند یک بافت می باشد که در کارگران مثل ................... عمل می کنند . 18 – آب میان بافتی (مایع بین سلولی )چیست ؟ 19 – وظیفه هر یک از سلول های زیر را بنویسید سلول لوزالمعده ( ) سلول دیواره روده ( ) سلول شبکیه چشم ( ) سلول عصبی ( ) سلول ماهیچه ( ) گلبول سفید ( ) گلبول قرمز ( ) 20 – اندم (عضو )چیست ؟ تعریف کنید ومثال بزنید . 21 – وقتی می گوئیم در یک اندام ،بافت ها مکمل همند منظور چیست ؟ 22 – اگر خانه را به یک اندام تشبیه کنیم جند نمونه از بافت ها وسلول های آن را نام ببرید . 23 – دستگاه را تعریف کنید ومثال بزنید . 24 – وظیفه هر یک از دستگاه های اصلی بدن را بنویسید . دستگاه گوارش : ................................. دستگاه تنفس : .................................. دستگاه گردش خون : .......................... دستگاه دفع ادرار : ............................. دستگاه حرکتی : ................................ دستگاه ارتباطی : ................................ دستگاه تولید مثلی : ............................. بخش زیست شناسی فصل 10 1 – مهم ترین تفاوت گیاهان وجانوران در چیست ؟بیش ترین تلاش همه جانوران در ............. است . 2- یکی از مهم ترین ویژگی های موجودات زنده ....................... آنها است . 3 – ارزش غذایی که می خوریم به چه چیزی بستگی دارد ؟ 4 – مواد غذایی ضروری بدن را نام ببرید . 5 – چرابرخی از مواد غذایی نیاز به گوارش دارند ؟ 6 – کدام مواد غذایی ضروری در تولید انرژی نقش دارند ؟ 7 – پروتئین ها چه نقشی در بدن دارند ؟ 8 - کدام مواد غذایی ضروری در انجام وتنظیم اعمال حیاتی بدن نقش دارند ؟ 9 – کربوهیدرات ها از اجتماع واحد های کوچکی به نام ................. تشکیل شده اند . 10 – گلوکز چیست ؟ 11 – نشاسته وسلولز جزء ................... می باشند . 12 – سلولز چیست ؟ 13 – سلولز ونشاسته از اجتماع واحد های کوچکی به نام ................. تشکیل شده اند . 14 – انواع کربوهیدرات ها را نام ببرید . 15 – کربوهیدرات ذخیره ای بدن انسان وجانوران دیگر ..................... نام دارد . 16 – پروتئین ها از اجتماع واحد های کوچکی به نام ................. تشکیل شده اند . 17 – مصرف پروتئین برای .................. لازم است . 18 – چه چیزی باعث گوناگونی پروتئین ها شده اند ؟ 19 – امینو اسید چیست ؟ 20 – بدن انسان برای ساختن پروتئین ها به چند نوع اسید آمینه نیازدارد؟ توضیح دهید 21 - تفاوت سلولز و دیگر کربوهیدرات ها در چیست؟ 22 - با خوردن چه مواد غذایی می توانیم آمینواسیدهای مورد نیاز بدن را فراهم کنیم؟ 23 – ماده اصلی ساختمان غشاءسلول ................. هستند . 24 - نقش لیپیدها یا چربی ها را در بدن بنویسید. 25 - چرا لیپیدها برای ذخیره¬ی انرژی با صرفه تر است؟ 26 - - اگر مقدار مصرف کربوهیدرات ها بیشتر از نیاز بدن باشد مقدار اضافی آن چه می شود؟ 27 - - چند نمونه از منابع مهم لیپیدها را نام ببرید. 28 – ویتامین ها چه نوع موادی هستند وچه کاری در بدن انجام می دهند ؟ 29 - اگر ویتامین D به بدن نرسد چه مشکلی به وجود می آید؟ 30 – چرابرای دریافت انواع ویتامین ها باید باید رژیم غذایی متعادلی داشته و از انواع غذاها مصرف کنیم؟ 31 – اگر ویتامین ............. به بدن نرسد استخوان ها نمی توانند از کلسیم استفاده کنند . 32 – اگر در برابر آفتاب قرار بگیریم مقداری ویتامین ............ در پوست ساخته می شود . 33 – ویتامین های ............ و........... در روده بزرگ وتوسط برخی باکتری هاساخته می شوند . 34 - ویتامین ها به دو گروه تقسیم می شوند آنها را نام برده و بنویسید در هر گروه چه ویتامین هایی قرار دارد؟ 35 - بدن انسان کدام ویتامین ها را می تواند بسازد؟ 36 - ویتامین D چگونه دربدن ساخته می شود؟ 37 - اگر به مدت زیاد در تابش نور خورشید قرار بگیریم چه می شود؟ 38 - چرا بدن انسان باید حتما مواد معدنی را همراه با غذا مصرف کند؟ 39 - در ساختمان کربوهیدرات، پروتئین ها و لیپیدها چه عناصری وجود دارد؟ 40 - نقش هر یک از مواد معدنی زیر را در بدن بنویسید. ید ( ) سدیم وپتاسیم ( ) آهن ( ) کلسیم وفسفر ( ) فلوئور ( ) 41 – حدود دو سوم بدن ما را .......... تشکیل میدهد . 42 – بعد از هوا ........... لازم ترین ماده برای بدن است . 43 - آب چه نقشی هایی در بدن دارد؟ 44 - بدن انسان از چه راه هایی آب خود را از دست می دهد؟ 45 - یک کیلو کالری را تعریف کنید. 46 - یک کالری را تعریف کنید. 47 - منظور از رژیم غذایی چیست؟ 48 - برای طراحی یک رژیم غذایی مناسب باید به سه عامل توجه کنید؟ آنها را نام ببرید. 49 - گروه های غذایی مختلف را بر اساس چه ویژگی هایی تقسیم می کنند؟ 50 - انواع گروه های غذایی را ببرید. 51 – خوردن میوه وسبزیجات تازه چه فایده ای برای بدن دارد؟ 52 – در هرم راهنمای غذایی ،وعده های صرف غذا در روز از پائین به بالا .................... می یابد . 53 - در هرم راهنمای غذایی ،مصرف روزانه غذاهای گروه ................................. که در پائین هرم هستند بیش تر از بقیه است . 54 – در هرم راهنمای غذایی هر چه به سمت پائین هرم بیائیم مقدار چربی وقند ........................ می شود . 55 - یکی از مشکلات اکثر کشورها در زمینه¬ی تهیه مواد غذایی چیست؟ 56 - چه عواملی باعث به خطر افتادن زندگی انسان می شود؟ 57 - عوامل مهم گرسنگی را نام برده و برای هر یک را توضیح دهید. بخش زیست شناسی فصل11 1 – چرا بدن انسان نیاز به دستگاه گوارش دارد ؟ 2 - ایاگوارش فقط شامل خوردشدن موادغذایی است؟توضیح دهید. 3 - چراماوهمه ی جانوران غذای خودرافقط باید ازبدن جانداران دیگرتهیه کنیم؟ 4 - دستگاه گوارش دربدن انسان شامل دوبخش اصلی است ان ها رانام ببرید. 5 - لوله ی گوارشی شامل چه بخش هایی است؟ 6 - غده های گوارشی دستگاه گوارشی رانام ببرید. 7 - درعمل گوارش چه تغییراتی برروی مواد انجام می گیرد؟ 8 - تغییرات فیزیکی درکدام بخش دستگاه گوارش وبه چه منظور بر روی غذاها صورت می گیرد؟ 9 - تغییرات شیمیایی چگونه برروی غذاهاصورت می گیرد؟ 10 – هضم غذا از .............. شروع شده ودر ................... کامل وتمام می شود . 11 – ایجاد تغییرات شیمیایی بر روی غذا ها توسط موادی به نام ............... صورت می گیرد که در شیره های گوارشی وجود دارند . 12 - انزیم چیست؟ 13 - انزیم ها درکجاتولیدوترشح می شوند؟ 14 - ویژگی های انزیم هارانام ببرید. 15 - چرادرعمل گوارش موادغذایی باید به صورت محلول درایند؟ 16 - منظورازعمل جذب چیست؟ 17 – بیش تر عمل جذب در ................... انجام می شود . 18 - نقش هر یک از بخش های زیر را دردستگاه گوارش بنویسید. غده های بزاقی : دهان : حلق : مری : معده : کبد : روده باریک : روده بزرگ : لوزالمعده : 19 - پرزچیست؟ 20 - ریز پرزچیست؟ 21 - ساختمان پرزراتوضیح دهید. 22 - ایاعمل جذب فقط درروده ی باریک انجام می گیرد؟توضیح دهید. 23 – مواد ی که از روده باریک جذب می شوند به غیر از ................. به کبد می روند . 24 - اگر مقدارقنددربدن بیش از حد ذخیره ی کبدباشدمقداراضافی چه می شود؟ 25 - اگرمقدارقندموجوددرغذازیادباشدکبدمقداراضافی راچه می کند؟ 26 - کربوهیدرات ذخیره ای بدن جانوران ............. نام دارد. بخش زیست شناسی فصل12 علوم دوم – فصل 12 1 – آیا همه جانوران نیاز به خون دارند ؟ 2 – خون چیست ؟و از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ 3 – رنگ خون به خاطر وجود ...................... آن است که تعداد آنها نسبت به بقیه سلول ها بیشتر است . 4 – خون مایعی است که 55 درصد آن را .................. و45 درصد آن را ................ تشکیل می دهد . 5 – پلاسما چیست ؟ 6 – سلول های خونی کدامند ؟ 7 – ویژگی های پلاکت ها رابنویسید.(6مورد) 8 - ویژگی های گلبول های سفید رابنویسید. (6مورد) 9 - ویژگی های گلبول های قرمز رابنویسید. (7مورد) 10 – در گلبول های قرمز پروتئین قرمز رنگی به نام .................... وجود دارد . 11 - گلبول های ............... هسته های بزرگ یک یا چند قسمتی دارند . 12 – سه کار مهم خون در بدن را نام ببرید . 13 – وظیفه خون در بدن را توضیح دهید . 14 – خون چه موادی را در بدن جابجا می کند ؟(4 مورد ) 15 – اوره چیست ؟ 16 – هورمون چیست ؟ 17 - توضیح دهید خون چگونه دمای بدن را تنظیم می کند ؟ 18 – توضیح دهید خون چگونه منعقد یا لخته می شود ؟ 19 – ویتامین ........... و................... به انعقاد خون کمک می کنند . 20 – سرم چیست ؟ 21 – چرا خون تمام افراد به هم شبیه نیست ؟ 22 – چرا باید قبل از تزریق خون به بیمار از سازگار بودن گروه خونی آنها مطمئن بود ؟ 23 – انواع گروه های خونی را نام ببرید . (4 مورد ) 24 – سد های دفاعی بدن برای جلوگیری از ورود میکروب ها به داخل بدن را نام ببرید . 25 – گلبول های سفید به چند طریق با میکروب ها مبارزه می کنند ؟ 26 - گلبول های سفید بیگانه خوار چگونه با میکروب ها مبارزه می کنند ؟ 27 – پادتن چیست ؟ 28 – گروهی از گلبول های سفید تنظیم فعالیت های ایمنی بدن را بر عهده دارند وظیفه این گروه را توضیح دهید . 29 – چرا افراد مبتلا به ایدز بسیار آسیب پذیر می شوند ؟ 30 – گروه خونی ............... گیرنده عمومی وگروه خونی ................. دهنده عمومی به حساب می آید . 31 - جدول زیرراکه مربوط به گروه های خونیست راکامل کنید. گروه های گیرنده گروه خونی گروه های دهنده ………. , …….. O , ………. ……….. , AB , ..…. , B ……… A B AB o A , ……. ……….. , AB …………. A , …… , AB , …… بخش زیست شناسی فصل13 علوم دوم - فصل 13 1 – یکی از علامت های مهم زنده بودن انسان ................ است . 2 – قلب اندامی است که از .............. کار خود را شروع می کند وتا ................ به کار خود ادامه می دهد . 3 – ساختمان وظیفه قلب را توضیح دهید . 4 – بخش های مختلف دستگاه گردش خون را نام ببرید . 5 – بین دهلیز وبطن چپ دریچه ................... قرار دارد . 6 - بین دهلیز وبطن راست دریچه ................... قرار دارد . 7 – جدول زیر را با توجه به ساختمان قلب کامل کنید . حفره ها ورودی ها ............................. ............................. خروجی ها ............................. ............................. دریچه ها بین حفره های ورودی وخروجی ............................. ............................. ابتدای راه های خروجی ............................. ............................. لوله ها (رگ ها ) ورودی ها (سیاه رگ ها ) ازبدن : ............................. از شش : ............................. خروجی ها (سرخ رگ ها ) به بدن : ............................. به شش : ............................. 8 – دیواره بطن ............ قطور تر است . 9 – انواع رگ ها را در بدن نام ببرید 10 – سرخ رگ چیست ؟ 11 – سیاه رگ چیست ؟ 12 - مویرگ چیست ؟ 13 – مویرگ ها چگونه بوجود می آیند ؟ 14 – به رگ هایی که خون را از قلب به اندام ها می برند ودیواره کلفت وماهیچه ای دارند ............. گفته می شود . 15 - به رگ هایی که خون را از اندام ها به قلب می برند ودیواره نازک دارند ............. گفته می شوند . 16 – به رگ هایی که خون را در اندام ها توزیع می کنندوباعث تبادل مواد بین خون وسلول ها می شوند ............. گفته می شود . 17 – تفاوت سیاه رگ وسرخ رگ چیست ؟ 18 – توضیح دهید چگونه مواد بین خون وسلول ها مبادله می شوند ؟ 19 – چرا خونی که در سیاه رگ ها جریان دارد غلیظ تر از خون سرخ رگ ها است ؟ 20 – پلاسما یا مایعی که از مویرگ ها خارج می شود چه می شود ؟ 21 – لنف چیست ؟ 22 – وظایف لنف در بدن را بنویسید ؟( 3مورد ) 23 – کدام جاندران گردش خون مضاعف دارند ؟ 24 – به جز ............. بقیه مهره داران از جمله انسان گردش خون مضاعف دارند . 25 – گردش خون مضاعف یعنی چه ؟ 26 –گردش خون کوچک (تصفیه ای )از ............. شروع شده وبه ................. خاتمه می یابد . 27 - گردش خون بزرگ (عمومی )از ............. شروع شده وبه ................. خاتمه می یابد . 28 - گردش خون کوچک (تصفیه ای ) را توضیح دهید . 29 - گردش خون بزرگ (عمومی ) را توضیح دهید . 30 – منظور از فشار خون چیست ؟ 31 - منظور از نبض چیست ؟ 32 – نبض را در کجاها می شود احساس کرد ؟ 33 – فشار خون بالا مربوط به چه افرادی است ؟ بخش زیست شناسی فصل14 علوم دوم – فصل 14 1 – غذا نیاز ما به ............. و..............تامین می کند و.............. برای سوختن غذا وآزاد کردن انرژی آن لازم است . 2 - چرابدن مانیازبه غذاواکسیژن دارد؟ 3 - دستگاه تنفس درانسان شامل چه بخش هایی است؟ 4 - نایژه چیست؟ 5 - نایژک چیست؟ 6 - کیسه ی هوایی چیست؟ 7 - عمل تنفس درانسان شامل دومرحله است نام برده وهریک راتوضیح دهید. 8 – ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را مرحله .......... وخروج آن از شش ها به بیرون مرحله .........گفته می شود . 9 - کدام یک ازفعالیت های بدن ما نیاز به انرژی دارند؟ وبدن این انرژی راازکجابدست می اورد؟ 10 - تنفس چیست؟ 11 - محصول همیشگی عمل تنفس گاز ............... است . 12 - وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟ 13 - تنفس ازراه بینی بهتراست یا دهان چرا؟ 14 - چرامجرای نای همیشه بازاست؟ 15 – نای به علت وجود ............... در دیواره آن همیشه باز است . 16 - درسطح دیواره ی داخلی نای مژک ها وماده ی مخاطی وجود دارد نقش این مژک هاوماده ی مخاطی چیست؟ 17 - چراافرادسیگاری معمولا زیادسرفه می کنند؟ 18 - طناب صوتی چیست ؟ وکارش را بنویسید . 19 - علت تبادل هوادرکیسه های هوایی ومویرگ های خونی چیست؟ 20 - درمحل کیسه های هوایی ومویرگ های اطراف ان ها چه موادی مبادله می شود؟ 21 - قسمت های مختلف دستگاه دفع ادرار رانام ببرید. 22 - کلیه ها درکجاقراردارند؟ 23 - میزنای چیست؟ 24 – مثانه چیست ؟ 25 - نفرون چیست؟ 26 – در هر کلیه حدود یک میلیون عدد واحد تصفیه به نام ............... (لوله ادراری )وجود دارد . 27 - فرق خون سیاهرگی وسرخرگی کلیه چیست؟ 28 – اندامی که مقدار آب بدن را تنظیم می کند .............. نام دارد . 29 - بدن انسان ازچه راه هایی اب خودراازدست می دهد؟ 30 - بدن انسان ازچه راه هایی اب مورد نیاز خود را بدست می اورد؟ 31 - ادرار شامل چه موادی است؟ ودرکجاساخته می شود؟ 32 – شاخه هایی از اصلی ترین سرخ رگ بدن ،یعنی ................ به دو کلیه وارد می شود . 33 - دوکاراصلی کلیه رانام ببرید. 34 - مقداردفع ادراربه چه عواملی بستگی دارد؟ 35 - اندام تنظیم کننده ی ترکیب خون .............. می باشد.
[ دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 17:39 ] [ noroozi ]
درباره وبلاگ

اين وبلاگ براي راهنمايي دانش آموزان و رفع اشكال درس علوم تجربي مقطع راهنمايي ايجاد گرديده است .نظرات شما مي تواند ما را در ادامه راه مان ياري نمايد. باتشكر نوروزی
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

دريافت كد دعاي فرج

امارگیر حرفه ای سایت